Adatkezelési tájékoztató

 1. Bevezetés

A Kölcsey-Rieden és Társai Ügyvédi Iroda, mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”) 20. § (1) és (2) bekezdése, illetve a GDPR 12. és 13. cikke alapján a jelen adatkezelési tájékoztatóban (továbbiakban: „Tájékoztató”) foglaltak szerint tájékoztatja az érintetteket a honlapjával és a hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelése részleteiről, valamint az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és az adatkezelő magatartásával szembeni jogorvoslati lehetőségekről.

 

 1. Az Adatkezelő adatai

Neve: Kölcsey-Rieden és Társai Ügyvédi Iroda

Székhelye: 1055 Budapest, Stollár Béla u. 22.

Nyilvántartási szám: Budapesti Ügyvédi Kamara, 2706

E-mail címe: office@colaw.hu

Telefonszám: +36-1-2793030

 1. A honlap adatkezelése

Az Adatkezelő az ügyfelei tájékoztatására, tevékenységének, együttműködéseinek bemutatására honlapot üzemeltet, amelynek meglátogatása során személyes adatkezelés is történik.

Kezelt személyes adatok: A honlap használata során ún. keletkező ún. hozzáférési logok (access log: a látogató számítógépének IP címe, látogatás dátuma, időpontja, URL (a meglátogatott oldal címe), használt böngésző verziója), PHPSESSID és Google Analytics cookiek.

Az adatokat az érintett maga bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére azzal, hogy a honlapon keresztül megkeresi az Adatkezelőt.

Bárki látogathatja a honlapot anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatot meg kellene adnia.

Az adatkezelés célja: online tartalomszolgáltatás, a honlap működtetése, a látogató azonosítása, a látogatóval való kapcsolattartás, a látogató által igénybe vehető szolgáltatások azonosítása, statisztikák, elemzések készítése, a látogatók jogainak a védelme, az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, visszaélések, rosszhiszemű támadások megakadályozása, feltárása, statisztika készítés – látogatottsági mérések / elemzések, az oldalak helyes működésének ellenőrzése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont)

A személyes adat tárolásának időtartama: Hozzáférési logokat 30 napig, a PHPSESSID sütiket a munkamenet végéig tároljuk. A Google Analytics cookie-ket a rendszer funkciójuktól függően legfeljebb 2 évig tárolja; vagy azt megelőzően kérésre törlésig.

Ezt meghaladó ideig történő tároláshoz a Társaság az érintett külön hozzájárulását kéri.

A személyes adatokhoz hozzáférhet: az Adatkezelő azon munkatársai, akiknek munkaköri feladataik részét képezi az adatok kezelése, illetve az adatkezelés munkaköri feladataik ellátásához feltétlenül szükséges.

A személyes adatok az alábbi személyek/szervezetek számára kerülnek továbbításra (adatfeldolgozók):

– online tárhely-szolgáltató (e-mail rendszer működtetése): Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) https://policies.google.com/privacy?hl=hu; illetve az Websupport Magyarország Kft., székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca. 18-22.;

 • technikai háttér szolgáltatása (rendszergazdai és rendszerfelügyeleti feladatok ellátása): név: Websupport Magyarország Kft., székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca. 18-22.;

A személyes adatokhoz hozzáférők által végrehajtott adatkezelési műveletek: Gyűjtés, felvétel, rögzítés, tárolás, rendszerezés, felhasználás, lekérdezés, továbbítás

Az adatkezelés módja, körülményei: papíralapon és elektronikusan

A weboldalon találhatók külső, nem a Társaság által üzemeltetett oldalakra vezető hivatkozások (linkek) amely oldalakon szintén történhet személyes adatok kezelése. Ezeken a külső oldalakon megvalósuló adatkezelésekről a felhasználó a külső oldalon elhelyezett tájékoztatók, illetve a külső oldal üzemeltetőjénél tájékozódhat.

A www.colaw.hu, mint a legtöbb weboldal, cookie-kat (sütiket) használ. A sütik a webhely által a felhasználó számítógépére küldött, elhelyezett adatcsomagok. Ezek segítségével anonim statisztikai információkat gyűjtünk a weboldal funkcionalitásának és teljesítményének növelése, a látogatottság mérése érdekében. A böngészők beállításai között lehet engedélyezni, korlátozni, esetlegesen tiltani a cookie-k használatát. A beállítások módosítása előtt, figyelembe veendő, hogy egyes honlapok csak a cookie-k használatával tudnak maximális felhasználói élményt biztosítani és a weboldal teljes funkcionalitása csak akkor érhető el, ha a cookie-k engedélyezve maradnak. A legnépszerűbb böngészőkkel és a cookie-k kezelésével kapcsolatban a böngészője súgó és támogatás menüjében tájékozódhat.

A PHPSESSID cookiek a felhasználó munkamenetet azonosítja a www.colaw.hu oldalon.

A Google Analitycs sütikről a www.google.com/intl/en/policies/privacy oldalon tájékozódhat bővebben. A Google Analytics egy weboldal látogatottsági statisztika mérő és készítő alkalmazás. A Google Analytycs sütik használatának alapvető célja az (új) látogatások felismerése, mérése, a látogatások és a munkamentek megkülönböztetése.

 1. Hírlevél küldése

Kezelt személyes adatok: név, e-mail cím, feliratkozás időpontja, feliratkozáskori IP cím, az üzenetek küldésével, kézbesítésével és megnyitásával kapcsolatos analitikai adatok (pl. aktivitás dátuma és időpontja)

Az adatokat az érintett maga bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére a feliratkozással vagy a hírlevél megnyitásával.

Az adatkezelés célja: azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele, a Társaság által az aktualitásai kapcsán készített hírlevelek megküldése, tájékoztatás nyújtás, kapcsolattartás, technikai művelet végrehajtása, statisztika készítése

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont)

A személyes adat tárolásának időtartama: Az adatkezelő a személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb – a hozzájárulás megadásától számított – 3 évig tárolja és legalább évente felülvizsgálja.

Ezt meghaladó ideig történő tároláshoz a Társaság az érintett külön hozzájárulását kéri.

A személyes adatokhoz hozzáférhet: az Adatkezelő azon munkatársai, akiknek munkaköri feladataik részét képezi az adatok kezelése, illetve az adatkezelés munkaköri feladataik ellátásához feltétlenül szükséges.

A személyes adatokhoz az alábbi személyek/szervezetek férnek hozzá (adatfeldolgozóként):
– online tárhely-szolgáltató: név: Websupport Magyarország Kft., székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca. 18-22.;

– technikai háttér szolgáltatása (rendszergazdai és rendszerfelügyeleti feladatok ellátása; az adatkezelő szervereinek fizikai és operációs rendszerszintű üzemeltetése: Websupport Magyarország Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca. 18-22.)

Az adatkezelő a hírleveleket a MailChimp szolgáltatásának igénybevételével küldi ki. A MailChimp szolgáltatás üzemeltetője a The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 500, Atlanta, GA 30308 USA (https://mailchimp.com)

Ezen kívül egyéb adattovábbítás nem történik.

A személyes adatokhoz hozzáférők által végrehajtott adatkezelési műveletek: Gyűjtés, felvétel, rögzítés, tárolás, rendszerezés, felhasználás, lekérdezés, továbbítás

Az adatkezelés módja, körülményei: elektronikusan

 

 1. Az érintett jogai

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél

 • tájékoztatást a kezelt személyes adatairól (a konkrét adatokról ad tájékoztatást az Adatkezelő),
 • a személyes adataihoz való hozzáférési jogot,
 • kezelt személyes adatainak helyesbítését,
 • kezelt személyes adatainak – kötelező adatkezelés kivételével – törlését, (a konkrét személyes adat megjelölésével),
 • tiltakozhat,
 • elfeledtetését,
 • az adatkezelés korlátozását, kezelt személyes adata megjelölését,
 • adathordozhatósághoz való jog.

Előzetes tájékoztatás a kezelt személyes adatokról:

Az érintett kérelmére az adatkezelő az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatást ad az érintettszámára legalább a következőkről:

 • az adatkezelőnek és képviselőjének a kiléte, elérhetőségei,
 • az adatvédelmi tisztviselő és elérhetőségei,
 • a személyes adatok tervezett kezelésének célja,
 • valamint az adatkezelés jogalapja,
 • jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke,
 • a személyes adatok címzettjei,
 • harmadik országba való adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.

Ha a személyes adatokat az adatkezelő nem az érintettől szerezte meg, az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsájtja legalább a következő információkat:

 • az adatkezelőnek és képviselőjének a kiléte, elérhetőségei,
 • személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja,
 • az érintett személyes adatok kategóriái,
 • a személyes adatok címzettjei,
 • adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli címzett vagy valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat
 • adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli címzett vagy valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga
 • a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult visszajelzést kapni ara vonatkozóan, hogy folyamatban van-e személyes adatainak kezelése. Ha igen, jogosult hozzáférést kapni a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz:

 • az adatkezelés céljai,
 • az érintett személyes adatok kategóriái,
 • azon címzettek vagy kategóriáik, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják (ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket, valamint az ilyen adattovábbítás garanciái),
 • a személyes adat tárolásának időtartama, vagy ha ez konkrétan nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjai,
 • az érintett jogairól szóló tájékoztatás (helyesbítés, törlés, kezelés korlátozása, tiltakozás, panasz benyújtás az adatvédelmi/felügyeleti hatósághoz),
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, akkor a forrásukra vonatkozó információk
 • automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is.

Az Adatkezelő az érintett kérelmére a kezelt személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja.

Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. Ez a másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Az adat helyesbítése

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő – indokolatlan késedelem nélkül – helyesbíti.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Törléshez és elfeledtetéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a GDPR 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell

a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. Az érintett elfeledtetése során a kezelt személyes adatot az Adatkezelő minden rendelkezésére álló nyilvántartásából törli, intézkedik a közzétett személyes adat lehető legszélesebb körű elérhetetlenné tételéről, illetve a saját biztonsági mentéseiből is törli a személyes adatokat. Az Adatkezelő az érintettet az elfeledtetés érdekében történt intézkedésekről tájékoztatja.

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. tájékoztatni az érintett kéréséről és intézkedni a személyes adatok elfeledtetéséről.

Kivételes esetben az Adatkezelő megtagadhatja az elfeledtetés végrehajtását, ha az a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, a személyes adat kezelése jogszabály alapján kötelező, vagy egyéb kötelezettség teljesítéséhez, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges az adat megtartása, illetve, amennyiben a jogszabályok az elfeledtetés megtagadását lehetővé teszik.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A megjelölésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Adathordozhatóság joga

Ha az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása vagy szerződés teljesítéséhez szükséges az adat, és az adatkezelés automatizált módon történik, az érintettet megilleti az adathordozhatóság joga. Az érintett kérheti a rá vonatkozó, illetve az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatok kiadását, illetve azt, hogy az adatkezelő továbbítsa az adatokat egy másik adatkezelőnek.

Az adatokat az Adatkezelőtől olyan formátumban adja át, amely az érintett, illetve az adatokat fogadó másik szervezet számára géppel is olvasható.

Az Adatkezelő jogosult megtagadni az adattovábbítást, ha az érintett jogának gyakorlása más természetes személy jogainak, szabadságainak sérelmét okozná, vagy ha az adatkezelés közérdekű feladatok, közhatalmi jogosítványok gyakorlásához szükséges.

Érintetti jogok teljesítése

Az adatkezelő elősegíti az érintett fenti jogainak a gyakorlását. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a fenti kérelmek valamelyikének előterjesztése nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 1. A jogellenes adatkezelés következményei és az érintett jogorvoslati lehetőségei

Amennyiben az érintett személyes adatainak jogellenes kezelését tapasztalja és ezzel az Adatkezelő az érintettnek kárt okoz, akkor köteles azt megtéríteni. (Az érintett kártérítésre irányuló kereseti kérelmet terjeszthet elő a bíróságon).

Az érintett személyiségi jogainak megsértése esetén sérelemdíjat követelhet az Adatkezelőtől.

Amennyiben az érintett személyes adatainak jogellenes kezelését tapasztalja, akkor panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1374 Budapest, Pf. 603.; telefon: 06 -1- 391-1400; telefax: 06-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Az érintett bírósághoz is fordulhat személyes adatainak jogellenes kezelése esetén. A pert az Adatkezelő székhelye, vagy az érintett választása szerint, az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt lehet megindítani.

 1. Záró rendelkezés

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatvédelmi Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa, különösen akkor, ha azt jogszabályváltozás szükségessé teszi. Mindez nem jelenti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Adatkezelő a jelen Tájékoztató módosításáról köteles értesíteni a munkavállalókat, és annak hatályos változatát számukra hozzáférhetővé tenni.

Budapest, 2022. november 9.